Le magasin sera OUVERT

Samedi 1er

Samedi 8 mai

Le magasin sera FERME

Jeudi 13 mai

Dimanche 16 mai

Rappel des horaires habituels :

du mardi au dimanche (sauf l'été dimanche fermé)

Mardi au jeudi: 10H/12H30

                        15H30/19H30

Vendredi samedi: 9H3O/12H30

                          15H30/19H30

Dimanche: 10H/12H30